Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2012 - 2015 je jednou zo základných úloh Stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike, ktorú schválila vláda 30. novembra 2011 uznesením č. 761/2011. Ambíciou tohto dokumentu je premeniť právo na nezávislý život a začlenenie sa do spoločnosti do reálnej sociálnej praxe.
 
Deinštitucionalizácia (ďalej len „DI") vo svojej podstate predstavuje „proces prechodu klientov z tradičných zariadení sociálnych služieb, kde sú fyzicky a mentálne izolovaní od bežného života, do komunitných služieb, ktoré spolu utvárajú podmienky pre život zodpovedajúci väčšinovej spoločnosti, podmienky rovnoprávneho občianstva" (Národný akčný plán ... , 2011, s. 6). A tak sa do implementácie tohto dokumentu pustilo aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ešte v roku 2011 za bývalého ministra. Základným cieľom bolo nastaviť a odskúšať pilotný projekt a vytvoriť ďalšie podporné mechanizmy. Výsledky pilotnej fázy DI vybraných zariadení mali slúžiť ako východisko pre začatie procesov transformácie a DI v sociálnych službách v širšom meradle po roku 2014. DI sa týka nie len systému sociálnych služieb ale aj náhradnej starostlivosti, ale o tej sa zmeňovať v tomto blogu nebudem.
Čítajte viac>>