Práva osôb so zdravotným postihnutím tvoria súčasť ľudských práv. Ich ochrana a presadzovanie je dôležité pre každého človeka, zvlášť pre toho, ktorý si nemôže z dôvodu zdravotného postihnutia rovnosť v príležitostiach zabezpečiť sám. Nepočujúci a osoby postihnuté hluchoslepotou patria medzi tých zraniteľných, tých, ktorých reč nepočujeme a nerozumieme. Ich komunikačným prostriedkom je vizuálna komunikácia. „Je povinnosťou štátu postarať sa o svojich občanov, aby mohli žiť nezávislým životom a plne sa podieľať v spoločnosti. Nepočujúci a hluchoslepí musia mať zabezpečený plnohodnotný prístup ku komunikácii a k informáciám“ uviedla Jana Žitňanská, podpredsedníčka hnutia NOVA. Prístupnosť podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý sa Slovensko záväzne zaviazalo plniť v roku 2010, je nosným princípom všetkých relevantných článkov tohto dokumentu. „Prístupnosť pre ľudí so zdravotným postihnutím musí byť na všetkých úrovniach, nevynímajúc samosprávy“ doplnil Daniel Krajcer, podpredseda NOVY. Podľa Juraja Drobu, poslanca NR SR, „je spoločnosť pre ľudí so sluchovým postihnutím stále neprístupná.“ Súčasne platný zákon o posunkovej reči nepočujúcich osôb z roku 1995 už nezodpovedá dnešným potrebám nepočujúcich a hluchoslepých tento zákon nespomína vôbec. Moderná legislatíva by mala aktívne reagovať na potreby ľudí. „Každý nepočujúci a hluchoslepý je individuálny a to platí aj na právo výberu jeho komunikačnej formy“ poznamenala Anna Šmehilová, expertka pre sociálnu oblasť hnutia NOVA. Nepočujúci a hluchoslepí potrebujú novú právnu normu pre oblasť komunikácie, ktorá bude garantovať ich základné právo. Podľa Romana Vojtechovského, nepočujúceho jazykovedca posunkového jazyka, sa „v súčasnosti medzi nepočujúcimi a hluchoslepými používajú rôzne formy, medzi ktoré patrí posunkový jazyk, posunkovaná slovenčina, či dotykové odzeranie.“ Preto poslanci NOVY predložia na rokovanie Národnej rady SR návrh nového zákona o slovenskom posunkovom jazyku a komunikačných systémoch nepočujúcich a hluchoslepých osôb, ktorí pripravovali pod gesciou Anny Šmehilovej a Romana Vojtechovského spolu s ďalšími nepočujúcimi a počujúcimi odborníkmi. Ten bude definovať po prvýkrát slovenský posunkový jazyk a komunikačné systémy, ich používanie, tlmočenie, zvyšovanie povedomia a výskum. Nie je to jediná iniciatíva poslancov NOVY pre ľudí so zdravotným postihnutím. Z ich dielne vzišli mnohé návrhy, medzi ktoré okrem iného patrili návrhy na zvýšenie počtu a kvality skrytých titulkov pre nepočujúcich a audio komentárov pre nevidiacich, povinná integrovaná starostlivosť, sprístupnenie záchranného systému 112 a e-govermentu, vzdelávanie tlmočníkov posunkového jazyka na vysokých školách a ďalšie. Nie všetky sa však stretli s podporou Smeru.