Rodinný lekár, moderná nemocnica, opatera bezvládnych a nová zdravotná poistka sú štyri priority programu hnutia Nová väčšina pre zdravotníctvo.   Našim cieľom je zvýšiť mieru spokojnosti pacientov so zdravotnými službami. Druhým cieľom je zvýšiť ich kvalitu tak, aby ľudia na Slovensku žili o päť rokov dlhšie ako teraz. Čiže v priemere 80 rokov, tak ako je bežné vo vyspelých krajinách OECD. O tom je tento blog.
 
  1. Problémy slovenského zdravotníctva   Slovenské zdravotníctvo zaostáva v oblasti spokojnosti pacientov so službami aj v oblasti efektivity.   Je smutným faktom, že priemerná očakávaná dĺžka života na Slovensku je takmer o päť rokov kratšia ako je priemer vyspelých krajín OECD. Po zohľadnení kľúčových determinantov zdravia  (o.i. fajčenie, alkohol, kvalita životného prostredia) možno konštatovať, že významnou príčinou je úroveň zdravotníctva.     Napriek tomu, že verejným diskusiám už dlhé roky dominuje téma financovania zdravotníctva, domnievame sa, že hlavným a skutočným problémom v slovenskom zdravotníctve je kvalita služieb pre pacienta. Táto je nízka  najmä v kľúčových segmentoch zdravotníctva a to najmä nemocnice, všeobecná ambulantná starostlivosť (tzv. obvodní lekári) a dlhodobá zdravotná starostlivosť o bezvládnych chronicky chorých.
Čítajte viac: